فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

پنج (5) بار دریافت تقدیر نامه از روسای وقت واحد تهران جنوب

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^