فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

5 بار دریافت تقدیر نامه از روسای واحدهای دانشگاهی وقت 

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^