کتب

مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی, آزمایشگاه فیزیک پایه یک حرارت و مکانیک,

مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی, امواج گرانشی بزرگ,

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^