دروس

زمینه های تدریس

دروس فیزیک تئوری و آزمایشگاهی

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^