زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

1 - طراحی و ساختدستگاه اندازه گیری رسانش گرمایی فلزات, مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی,

2 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری ضریب اتمیسیته هوا, مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی,

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^