پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - زهرا چراغی شمامی - مهشید نژاد نیک, طراحی دستگاه اندازه گیری نیروی گریز از مرکز,

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^