معرفی

مشخصات فردی

زهرا چراغی شمامی

نام - نام خانوادگی : زهرا   چراغی شمامی

پست الکترونیکی : z_cheraghi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فیزیک- دبیری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه الزهرا (س)

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک اتمی - ملوکولی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

سرپرست آزمایشگاههای فیزیک واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک

مرتبه علمی : مربی

پایه : 13

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/6/1 22/1/1369

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^